Aqara hub always white

by Ilya Pleshachev, April 14 2019